دستگاه کف تراش

سفارش دهنده: جناب آقای امین غالمپور
مورد استفاده: تراش سطح سیلندر و سرسیلندر خودرو های سبک و سنگین

دسته: