دستگاه نورد صنعتی

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: فرم دهی انواع پروفیل ها و ورق هایی با ضخامت متفاوت

دسته: