دستگاه تراش خراطی

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: فرم دهی قطعات چوبی مانند پایه میز ها، نرده های محافظ و

دسته: