دستگاه خاموت بر

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: خم و برش میلگردها با قطر متفاوت

دسته: