میز تست مقره

سفارش دهنده: شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
مورد استفاده: تست انواع مقره کاتود، آنود