میز تست تجهیزات ایمنی

سفارش دهنده: شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
مورد استفاده: تست انواع تجهیزات ایمنی پوششی و ابزاری