میز تست، ویژه آزمایش خاک

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: آزمایش خاک های کشاورزی و معدنی