پارکینگ با پوشش پنل های خورشیدی

سفارش دهنده: شرکت شهرک های صنعتی
مورد استفاده: ایجاد سایه بان و تامین نیروی برق