سازه فلزی و پنل های خورشیدی

سفارش دهنده: ایده درون شرکتی
مورد استفاده: نصب در فضای باز و پشت بام جهت تامین نیروی برق