دستگاه ثابت تراش مستقل

سفارش دهنده: جناب آقای امین غالمپور
مورد استفاده: ثابت تراشی سیلندر و سرسیلندر خودرو های سبک و سنگین

دسته: